Dodatno zdravstveno zavarovanje za vojne veterane

V Zakonu o izvrševanju proračuna za leto 2016/17  je v 73. členu zakona opredeljeno plačevanje dodatnega zdravstvenega zavarovanja za vojne veterane.

 


 

73. člen

(zagotavljanje plačila zdravstvenih storitev vojnim veteranom)

Ne glede na prvi odstavek 15. člena Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 32/14) se vojnemu veteranu v letih 2016 in 2017 zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja, če prejema veteranski dodatek ali če izpolnjuje pogoje za pridobitev veteranskega dodatka ali če uveljavi pravico do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.