Kdo smo

si_flagObmočno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona je domoljubno, nepolitično, neprofitno in nevladno združenje, ki združuje vse udeleženke in udeležence priprav in vojne za Slovenijo iz občin Gornja RadgonaRadenciSveti Jurij ob Ščavnici in Apače, ne glede na njihova politična in nazorska prepričanja, ki so kot pripadniki ali kot prostovoljci aktivno sodelovali v pripravah ali neposredno obrambno zaščitnih aktivnostih v vojni za ohranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije v obdobju od 17. maja 1990 do 26. oktobra 1991.

Članstvo v Območnem združenju ne pomeni avtomatične pridobitve statusa vojnega veterana na podlagi določb Zakona o vojnih veteranih. Člani si ta status pridobijo v postopku pred Upravno enoto Gornja Radgona.

Območno združenje s svojim delovanjem pomaga članom pri uveljavljanju njihovih pravic na podlagi veteranske zakonodaje, spodbuja zbiranje gradiva, ki priča o pripravah in aktivnostih v vojni za Slovenijo. Med članstvom in širšo javnostjo ohranja zgodovinski spomin o pomembnosti osamosvojitvene vojne. Spodbuja športno in rekreativno dejavnost članov ter skrbi za druženje in ohranjanje prijateljskih med člani. Sodeluje s sorodnimi veteranskimi organizacijami ter z območnimi združenji ZVVS iz sosednjih občin.

Območno združenje je pravna oseba zasebnega prava in je vpisano v register društev pri Upravni enoti Gornja Radgona. Združenje in ima svoj sedež v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 12 in je član Zveze veteranov vojne za Slovenijo s sedežem v Ljubljani, Rojčeva ulica 16. Deluje v skladu s Pravili drustva OZVVS Gornja Radgona.

Organi zbora veteranov

 1. Predsedstvo

Predsedstvo območnega združenja šteje trinajst (13) članov in sicer trije (3) člani po funkciji (predsednik, podpredsednik in sekretar) ter deset (10) članov, ki jih izvoli zbor veteranov izmed članov OZVVS Gornja Radgona.

Predsednik predstavlja in zastopa OZVVS Gornja Radgona, ki sklicuje seje zbora veteranov in predsedstva, podpisuje akte in sklepe ter stališča, ki jih sprejema zbor veteranov in predsedstvo ter skrbi za zakonitost dela. V njegovi odsotnosti te naloge izvaja podpredsednik.

Sekretar organizira in je odgovoren za opravljanje strokovnih, administrativnih, tehničnih in materialno finančnih opravil.

Predsedstvo se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Seje predsedstva skliče in vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik ali drugi član, ki ga določi predsedstvo. Na seji zadolžena oseba piše zapisnik.

Seja predsedstva je sklepčna, če je navzočih najmanj polovica članov. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov.

Predsedstvo je izvršilni organ zbora veteranov OZVVS Gornja Radgona. Skrbi za delo OZVVS Gornja Radgona med dvema zasedanjima zbora veteranov. Svojo funkcijo opravlja na podlagi programa dela, finančnega načrta ter sklepov in usmeritev zbora veteranov.

 1. Nikolaj Brus – predsednik
 2. Milan Kuzmič – podpredsednik
 3. Alojz Bauman – član
 4. Miloš Dumič – član
 5. Helena Ivanek – članica
 6. Milan Kaučič – član
 7. Anton Kreft – član
 8. Jožef Makovec – član
 9. Dani Mauko – član
 10. Matjaž Perša – član
 11. Boris Pučko – član
 12. Andrej Rugole– član
 13. Dušan Zagorc – član

Predsednik je lahko izvoljen največ zaporedoma dva mandata. Ostali člani predsedstva so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma. Po izteku dveh mandatov lahko Zbor veteranov imenuje dotedanjega predsednika OZVVS Gornja Radgona za častnega predsednika OZVVS Gornja Radgona. Ta čast je dodeljena leta 2007 prvemu predsedniku združenja Francu Zemljiču in leta 2015 Jožefu Makovcu

2. Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo funkcionarjev in organov OZVVS Gornja Radgona ter nadzoruje materialno in finančno poslovanje.

Če nadzorni odbor ugotovi nepravilnosti oziroma nezakonitosti pri delu funkcionarjev ali organov ima pravico in dolţnost zahtevati odpoklic odgovornih za nepravilna oziroma nezakonita dejanja.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvešča predsedstvo. O ugotovitvah mora poročati tudi zboru veteranov, ko zaseda.

 1. Erdela Milan – predsednik
 2. Pintarič Ida- članica
 3. Bratuša Vincenc – član

3. Častno razsodišče

Častno razsodišče razpravlja in odloča o sporih med člani OZVVS Gornja Radgona, ki izvirajo iz izvrševanja pravic in dolţnosti določenih v Statutu. Častno razsodišče obravnava člane, člane organov in funkcionarje OZVVS Gornja Radgona, ki so kakorkoli kršili določila teh Pravil ali določil drugih aktov OZVVS Gornja Radgona.

Častno razsodišče posluje po poslovniku o delu Častnega razsodišča, ki ga sprejme Zbor veteranov.

 1. Neuvirt Marjan – predsednik
 2. Kuzma Marija – članica
 3. Režonja Hinko – član