Organi zbora veteranov

 1. Predsedstvo

Predsedstvo območnega združenja šteje trinajst (13) članov in sicer trije (3) člani po funkciji (predsednik, podpredsednik in sekretar) ter deset (10) članov, ki jih izvoli zbor veteranov izmed članov OZVVS Gornja Radgona.

Predsednik predstavlja in zastopa OZVVS Gornja Radgona, ki sklicuje seje zbora veteranov in predsedstva, podpisuje akte in sklepe ter stališča, ki jih sprejema zbor veteranov in predsedstvo ter skrbi za zakonitost dela. V njegovi odsotnosti te naloge izvaja podpredsednik.

Sekretar organizira in je odgovoren za opravljanje strokovnih, administrativnih, tehničnih in materialno finančnih opravil.

Predsedstvo se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Seje predsedstva skliče in vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik ali drugi član, ki ga določi predsedstvo. Na seji zadolžena oseba piše zapisnik.

Seja predsedstva je sklepčna, če je navzočih najmanj polovica članov. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov.

Predsedstvo je izvršilni organ zbora veteranov OZVVS Gornja Radgona. Skrbi za delo OZVVS Gornja Radgona med dvema zasedanjima zbora veteranov. Svojo funkcijo opravlja na podlagi programa dela, finančnega načrta ter sklepov in usmeritev zbora veteranov.

 1. Janez (Jani) Kosi - predsednik
 2. Dušan ZAGORC - podpredsednik
 3. Milan KUZMIČ - sekretar
 4. Alojz BAUMAN - član
 5. Nikolaj BUS - član
 6. Helena IVANEK - članica
 7. Branko KLUN - član
 8. Anton KREFT - član
 9. Jožef MAKOVEC - član
 10. Martin NOVAK - član
 11. Dani MAUKO - član
 12. Matjaž PERŠA - član
 13. Andrej RUGOLE- član

Predsednik je lahko izvoljen največ zaporedoma dva mandata. Ostali člani predsedstva so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma. Po izteku dveh mandatov lahko Zbor veteranov imenuje dotedanjega predsednika OZVVS Gornja Radgona za častnega predsednika OZVVS Gornja Radgona. Ta čast je dodeljena leta 2007 prvemu predsedniku združenja Francu Zemljiču, leta 2015 Jožefu Makovcu in leta 2023 Nikolaju Brusu.

Franc Zemljič
Jože Makovec

Niko Brus

2. Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo funkcionarjev in organov OZVVS Gornja Radgona ter nadzoruje materialno in finančno poslovanje.

Če nadzorni odbor ugotovi nepravilnosti oziroma nezakonitosti pri delu funkcionarjev ali organov ima pravico in dolţnost zahtevati odpoklic odgovornih za nepravilna oziroma nezakonita dejanja.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvešča predsedstvo. O ugotovitvah mora poročati tudi zboru veteranov, ko zaseda.

 1. Zvone BENKO - član
 2. Jože BRAČKO - član
 3. Milan ERDELA - član

3. Častno razsodišče

Častno razsodišče razpravlja in odloča o sporih med člani OZVVS Gornja Radgona, ki izvirajo iz izvrševanja pravic in dolţnosti določenih v Statutu. Častno razsodišče obravnava člane, člane organov in funkcionarje OZVVS Gornja Radgona, ki so kakorkoli kršili določila teh Pravil ali določil drugih aktov OZVVS Gornja Radgona.

Častno razsodišče posluje po poslovniku o delu Častnega razsodišča, ki ga sprejme Zbor veteranov.

 1. Marjan NEUVIRT - predsednik
 2. Marija KUZMA - članica
 3. Hinko REŽONJA- član